Medezeggenschapsraad

 

Algemeen

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van het personeel van de school en vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers. Wilt u iets kwijt of iets vragen aan de mr, neem dan vooral contact op. De mr overlegt met de directie van de school.

 

Bevoegdheden en activiteiten

De MR is bevoegd om alle zaken die betrekking hebben op de school met het bestuur te bespreken. Daarnaast werkt de MR ook samen met de Oudervereniging.

 

Wettelijk verplicht

Wettelijk is geregeld dat een basisschool een MR moet hebben. De MR kan gevraagd en ongevraagd over bepaalde onderwerpen advies geven. De MR heeft instemmingsrecht over zaken die voor ouders/verzorgers of personeel van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld een fusie. Een MR geeft ouders/verzorgers en personeel dus letterlijk medezeggenschap.

Op ’t Schrijverke bestaat de MR uit maximaal 10 leden: 5 ouders en 5 personeelsleden. De leden van de MR worden steeds voor drie jaren gekozen. Nieuwe verkiezingen worden tijdig aangekondigd. Ze vinden plaats in november of december. Als u belangstelling heeft, kunt u zich kandidaat stellen.

 

Aanvullende informatie

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vind u hieronder.
U kunt altijd als toehoorder aanwezig zijn bij een vergadering. Als toehoorder luistert u alleen. De voorzitter kan u verzoeken de vergadering te verlaten als de informatie ‘privacy’-gevoelig is. Dit zult u vooraf van de voorzitter te horen krijgen. U kunt alleen als toehoorder aanwezig zijn, als u uw komst van te voren meldt bij de voorzitter.
Wilt u een verzoek, vraag of opmerking kwijt, bel dan met de voorzitter of één van de MR-leden. De personeelsleden die in de MR zitten kunt u via school bereiken. De MR heeft een postvak bij de administratie van de school. U kunt ook een bericht sturen naar mr@bsschrijverke.nl

Het is mogelijk om een MR-vergadering bij te wonen. De vergaderdata voor het jaar 2022–2023 zijn:

De speerpunten en belangrijke gespreksonderwerpen 2022–2023:

Vanuit de mr zijn de volgende punten voor 't Schrijverke 2022–2023 vastgesteld (vergadering van 27-09-2022):

 Speerpunten:

  •  Communicatie naar ouders
  •  Spelling
  •  Tijdigheid informatieverstrekking naar mr

  Monitoring:

  • Jaarplannen
  • Binnenklimaat
  • Borgen van techniek

Toetsen of feedback vanuit leerlingen en ouders duidelijk in de jaarplannen wordt opgenomen:

  • Gepersonaliseerd leren
  • Praktische vaardigheden
  • Lesstof betekenisvol voor kinderen/ talent gebruiken

De speerpunten worden ieder jaar door de mr vastgesteld als leidraad voor de agenda. Ook worden de speerpunten na een jaar geëvalueerd in de vergadering voorafgaand aan het maken van het jaarverslag.

Het jaarverslag over 2022–2023 vindt u hier:

Reglementen